Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

BETLEHEMY - aktivity

 
Aktivita 1: Pracovné stretnutia projektového tímu
V prvej fáze projektu sa budú konať 2 až 4 (podľa vzniknutej potreby)pracovné stretnutia projektového tímu na oboch stranách hranice, počas ktorých partneri projektu zadefinujú konkrétne personálne a organizačné zabezpečenie workshopov - stanovia sa miesta uskutočnenia workshopov, určí sa presný harmonogram činností s remeselníkomi-betlehemarmi, ďalšie personálne a organizačné skutočnosti. Zadefinuje sa obsah propagačných a pracovných materiálov a stratégia propagácie workshopov, výstav a projektu ako celku.
 
V mesiacoch september a október sa uskutočnili 4 pracovné stretnutia projektového tímu. 2 sa uskutočnili v Ostrave a 2 v Žiline.
 
Aktivita 2: Realizácia betlehemarskych workshopov
Realizácia betlehemarskych workshopov bude prebiehať v Českej republike a v Slovenskej republike. Celkový počet workshopov bude 10. Plánovaný počet účastníkov na jednom workshope je 15-20 osôb. Workshopy sa budú konať v popoludňajších hodinách prípadne cez víkendy, čo bude záležať od možností cieľovej skupiny. Účastníci workshopov budú z radov žiakov základných škôl prihraničných regiónov Moravskoslezského, Trenčianského a Žilinského kraja. Žiaci budú vyberaní v spolupráci s vedením škôl, s ktorými obaja partneri spolupracovali pri realizácií iných vzdelávacích projektov alebo ktoré prejavia záujem na záklde propagačných materiálov o workshopoch. Dĺžka trvania workshopu pre účastníkov bude 4 hodiny, počas ktorých sa budú  vytvárať betlehemi za prítomnosti betlehemara a jeho asistenta. Pred samotným workshopom bude potrebné vykonať prípravu v trvaní cca. 2 hodiny. Po ukončení workshopu bude potrebné cca 2 hodiny na zabalenie vytvorených betlehemov, naloženie, prepravu a vyloženie.
Workshop sa bude skladať z krátkej teoretickej časti a samotnej tvorby betlehemu. Každý účastník dostane pracovný zošit, ktorý bude osahovať informácie o betlehemarstve, o technikách výroby betlehemov a priestor na poznámky. Pracovný zošit bude vytvorený v slovenskej aj českej mutácii.
 
V mesiacoch september a október sa uskutočnilo 10 workshopov. Workshopy na Slovensku sa uskutočnili 23.10.2014 v Žiline a 24.10.2014 v Púchove.
 
Aktivita 3: Vytvorenie interaktívnej výstavy
Interaktívna výstava bude tvoriť súčasť stálej Slovensko - českej výstavy betlehemov a bude dotvárať propagačné a vzdelávacie prostredie okolo vystavovaných betlehemov vyrobených počas workshopov na Slovensku a v Čechách. Jej hlavnou úlohou bude prezentácia tradície rezbárstva a výroby betlehémov. Deťom predstaví možnosti využita rôznych drevín v rezbárstve a tiež rôzne rezbárske techniky i náradie. Výstava bude pozostávať z výstavných panelov, plastických exponátov a interaktívnych prvkov, na ktorých si deti budú môcť sami-vlastnoručne vyskúšať, čo sa dozvedeli z panelov a exponátov. Vystava bude bezplatne využívaná počas realizácie projektu ako aj po jeho ukončení.
 
V mesiacoch október až december 2014 bola vytvorená interaktívna výstava, ktorá bude nainštalovaná na slovensko - českej výstave betlehemov.
 
Aktivita 4: Česko - slovenská výstava betlehemov
Výstva bude prebiehať v mesiacoch november a december v Ostrave, Čierna Lúka výstavná sieň HCP. Výstava bude otvorená denne ( počas pracovného týždňa 8:00-18:00 , cez víkendy 10:00-18:00 ).
Výstava sa bude skladať z dvoch častí:
1. výstava betlehemov, kde väčšina exponátov bude tvoriť práca účastníkov workshopu 
2. vzdelávacia časť, ktorá bude pozostávať z výstavných panelov, náradia , plastík, starožitných betlehemov a z možnosti vyrobiť si rôzne výrobky spolu prítomnými remeselníkmi.
 
Pre účastníkov workshopov, ktorí sa počas tejto výstavy stanú vystavovatelia betlehemov, bude počas jedného doploludnia usporiadané česko-slovenské stretnutie mladých výrobcov betlehémov. Na stretnutí si budú môcť obzrieť výrobky ostatných vystavovateľov a vymeniť si navzájom skúsenosti. Pre vystavovateľov bude pripravený sprievodný program formou hravého seminára pre mladých výrobcov betlehemov.
 
Počas výstavy, ktorá prebiehala v mesiacoch november a december, slovenskí účastníci, ktorí sa zúčastnili na betlehemarskych workshopoch, navštívili česko-slovenské stretnutie mladých výrobcov betlehemov, ktoré sa konalo 24.11.2014.
 
Aktivita 5: Slovensko - česká výstava betlehemov
Po ukončení česko - slovenskej výstavy bude otvorená stála expozícia na Slovensku v trvaní približne 1 rok.
Na výstave bude inštalovaná vytvorená interaktívna výstava na propagáciu rezbárstva a výroby betlehemov a betelhemi vytvorené počas workshopov. Výstava bude otvorená najmä počas víkendov, bude bezplatne prístupná verejnosti. Predpoklad je, že výstava sa bude inštalovať do prenajatých priestorov v mesiaci január tak, aby do vianoc 2015 bola k dispozícii pre verejnosť.
 
V januári 2015 bola v Dome priajatie pre rodiny - Rodinkovo nainštalovaná výstava. Výstava bude otvorená verejnosti počas celého roka 2015.
 
Aktivita 6: Riadenie, monitorovanie a implementácia projektu                                                                                          
Táto aktivita sa časovo prelína s ostatnými aktivitami a je zameraná na čo najefektívnejšie zostavenie personálneho zabezpečenia predkladaného projektu z interných ľudských zdrojov partnerov a externých zdrojov. 
 
Aktivita prebiehala počas celej implementácie projektu.