Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

ANIMA SK - aktivity

Aktivita 1Vyškolenie lektorov.
 
Počas tejto aktivity cezhraničný partner zabezpečí vyškolenie slovenských lektorov pre Terénny motivačný kurz a Kurz rozvoja kompetencií , aby vedúci partner vytvoril tím lektorov, ktorí budú po vyškolení a získaní odbornej praxe realizovať kurzy samostatne v rámci aktivít Asociácie rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku.
 
V období 15.-18.5. a 5.- 8.6. 2014 prebehli v Malenoviciach kurzy pre vyškolenie slovenských lektorov pre Terénny motivačný kurz a Kurz rozvoja kompetencií. Celkový počet novyškolených lektorov je 9.
 
Aktivita 2Aktualizácia metodík a vytvorenie slovenskej verzie.
 
Počas aktivity sa preložia do slovenského jazyka metodiky ku kurzom, ktoré sa už používajú v Českej republike a v prípade potreby cezhraničný partner vykoná potrebné aktualizácie.
 
Aktivita bola zrealizovaná. Metodiky boli aktualizované a preložené do slovenského jazyka.
 
Aktivita 3: Realizácia kurzov.
 
Terénny motivačný kurz 
Cieľovou skupinou kurzu sú ženy s malými deťmi, ktoré majú záujem nástúpiť do zamestnania, alebo ženy, ktoré sa vracajú na trh práce po rodičovskej dovolenke alebo po období, kedy sa starali o závislého člena rodiny (zdravotne znevýhodnené dieťa, zdravotne znevýhodneného partnera, seniora, a podobne).
Hlavný cieľom kurzu bude naučiť účastníkov ako sa prezentovať na trhu práce a byť úspešný na získanej pracovnej pozícii. 
Názvy jednotlivých lekciíí, ktoré budú tvoriť kurz sú:
1. Rodinné kompetencie a zručnosti, ich rozpoznanie, zadefinovanie a uplatnenie na trhu práce.
2. Komunikácia (nie len) so zamestnávateľom.
3. Zlučiteľnosť rodiny a zamestnania.
4. Komunikácia počas prijímacieo pohovoru.
5. Orientácia na trhu práce.
6. Môj osobný ponciál a jeho uplatnenie v zamestnaní.
Terénny motivačný kurz budú pre cieľovú skupinu realizovať lektori cezhraničného partnera. Na kurze budú prítomní aj noví lektori vedúceho partnera, aby mohli získať odbornú prax pozorovaním a realizáciou niektorých modulov pod dohľadom skúsených lektorov.
 
Kurz bol zrealizovaný 10.-14.9.2014 v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkovo v Belušských Slatinách.
 
Kurz rozvoja kompetencií
Cielovou skupinou sú ženy, ktoré majú záujem nastúpiť do zamestnania a ktoré už možno absolvovali nejaký kurz, ale ešte nedokážu samostatne zrealizovať nové poznatky a nadobudnuté vedomosti, pretože u nich stále pretrváva stereotypné zamýšlania sa nad vlastnou zamestnateľnosťou a majú osobné skúsenosti s diskrimináciou zo strany zamestnávateľov.
Hlavným cieľom kurzu je nácvik prezentácie mäkkých zručností pred zamestnávateľom - označovaných tiež ako rodinné kompetencie - zvýšenie osobnej motivovanosti pre výber zamestnania zorientovaním sa v rôznych typologiách. Kurz sa tiež venuje firemnej kultúre, adaptačnému procesu po návrate do zamestnania, rozboru tímových úloh, psychohygiene a znalosti legislatívneho prostredia.
Názvy jednotlivých lekciíí, ktoré budú tvoriť kurz sú:
1. Zamestnávateľ a jeho potreby.
2. Štrukturované myslenie.
3. Typologia - Ja a moje potreby.
4. Time management.
5. Psychohygiena a zvládanie stresu.
6. Komunikácia v rodine a v zamestnaní.
7. Tímová spolupráca.
8. Záverečný tréning.
 
Prvá časť kurzu bola zrealizovaná 11.-13.10. v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkovo v Belušských Slatinách.
 
Druhá časť kurzu sa bude realizovať 20.-24.11.2014 v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkovo v Belušských Slatinách.
 
Aktivita 4: Vytvorenie slovenskej verzie informačných materiálov.
 
Počas tejto aktivity sa preložia do slovenčiny, upravia  a vytlačia informačné materiály, ktoré tvoria súčasť vzdelávaní a prezentujú inovačné prístupy v problematike zamestnateľnosti a zamestnanosti cieľovej skupiny.
 
Slovenské verzie informačných materiálov boli vytvorené a využívajú s najmä počas informačných seminárov.
 
Aktivita 5: Workshopy so zamestnávateľmi a personalistami.
 
Jeden workshop bude zorganizovaný v českom partnerskom regióne a jeden v slovenskom partnerskom regióne. Na oboch workshopov sa zúčastnia zástupocovia z ČR a SR. Predpokladaný počet účastníkov jedného workshopu je do 15. Zamestnávatelia a personalisti budú pochádzať z Moravskoslezského, Trenčianského a Žilinského kraja. Zamestnávatelia a personalisti budú oslovení pozvánkami, ale aj prostredníctvom internetovej stránky Asociácie rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, ďalej na informačných seminároch, ktoré budú prebiehať, či prostredníctvom tlačenej inzercie.
Hlavným cieľom workshopov bude prepojiť potreby cieľovej skupiny vzdelávacieho programu s potrebami personalistov a zamestnávateľov. Výsledkom budú konkrétne, navzájom prepojené opatrenia, ktoré budú prispôsobené potrebám účastníkov a možnostiam organizácií. Workshop bude tiež príležitosťou odprezentovať príklady dobrej praxe. 
 
Workshop so zamestnávateľmi a personalistami sa uskutočnil 27.1.2015 za účasti 15 zástupcov zamestnávateľov 
a personalistov.
 
Aktivita 6: Informačné semináre.
 
Počas tejto aktivity bude vedúci partner informovať verejnosť a cieľovú skupinu, ktorá by v budúcnosti mohla mať záujem o vzdelávanie sa v rámci kurzov Terénny motivačný kurz a Kurz rozvoja kompetencií. Predmetom poskytovaných informácii bude oboznámenie verejnosti o aktivitách, výstupoch a výsledkoch projektu a distribúcia informačných a propagačných materiálov.
 
V období 1.4. - 31.7.2014 sa uskutočnilo 13 informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 840 ľudí.
V období 1.8.2014 - 31.1.2015 sa uskutočnilo 9 informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 399 ľudí.