Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Aktivity

Aktivita 1: Vypracovanie metodiky realizácie interaktívneho vzdelávania.

Od 1.1.2013 do 31.3.2013 cezhraniční partneri spoločne vypracovali Metodiku realizácie interaktívneho vzdelávacieho projektu.

Vytvorená metodika sa stane každodenným nástrojom pre všetkých pracovníkov oboch cezhraničných partnerov, ktorí budú zapojení do realizácie interaktívnych výstav a bude slúžiť obom partnerom na čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využívanie možností interaktívnych výstav pre skvalitnenie vzdelávania žiakov a študentov.
 
Aktivita 2: Príprava pracovných zošitov.
 
Od 1.1.2013 do 31.5.2013 cezhraničný partneri pripravili slovenské mutácie pracovných zošitov k interaktívnym výstavám, ale samozrejme aj obsahovú aktualizáciu už existujúcich pracovných zošitov v českom jazyku. 
 
Aktivita 3: Preklad a výroba sprievodných textov na interaktívnych paneloch.
 
Od 1.4.2013 do 30.6.2013 prekladatelia slovenského partnera pripravili preklady sprievodných textov výstavných panelov a tak vytvorili podklady pre ich materiálne vyhotovenie.
 
Realizácia tejto aktivity umožní preklad z českého originálu a materiálne vytvorenie sprievodných textov, ktoré sú umiestnené priamo na výstavných paneloch. Sprievodné texty sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania prostredníctvom interaktívnej výstavy. Texty napomáhajú žiakom a študentom aktívne pracovať s vystavenými exponátmi.
 
Aktivita 4: Interaktívne vzdelávanie.
 
V rámci tejto aktivity sa zrealizovalo 6 interaktívnych výstav (Dni remesiel,  Rekordy a kuriozity zo sveta zvierat - vtáky, Zdeněk Miler deťom, Poďte sa hrať s pánom maliarom Janem Zrzavým, Zdeněk Burian a Hudobné všeličo a veci s tým spojené alebo uši a ten zvyšok) v období od 30.9. do 15.12.2013. Fotografií z niektorých výstav nájdete na https://plus.google.com/photos/101338819643869971415/albums/5929885578421126593?gpinv=AMIXal8ZliEhso-vg4LKqPUz6rp62FwvHawf13iOhv8xZuCLDmNstQur6tFz2vots-voxk58w93g75ebYqfUBgRfUw7pQ1QtPxBfPwYyFElJ_aNM1hOnWKs&cfem=1
 
Výstavy navštívílo minimálne 8500 návštevníkov.
 
Táto aktivita je originálna svojou koncepciou. Ponúka netradičný a neformálny spôsob vzdelávania, ktorý aktívne zapája žiakov do výučby a zvyšuje ich motiváciu pre učenie. Interaktívne vzdelávanie prostredníctvom interaktívnych vyučovacích metód - skúsenostného učenia a zážitkovej formy výučby - povedú k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a k posilneniu medzipredmetových väzieb. Každý výukový program sa skladá z interaktívneho projektu a z výukového materiálu, s ktorým budú žiaci na interaktívnom projekte a následne aj v školách pracovať pod pedagogickým dozorom. Vo výukových materiáloch sú pre žiakov pripravené písomné a praktické úlohy pre hlbšie osvojenie si získaných poznatkov.
Interaktívny projekt spočíva v možnosti žiakov priamo pod vedením lektorov pracovať s vystavenými exponátmi, čím sa líši od klasických expozícií a výstav, kde žiak môže prísť len do vizuálneho kontaktu s vystavenými exponátmi. Súčasťou vzdelávania je aj výklad lektora, ktorý sa bude aktívne venovať sprevádzanej skupine a vyhodnotí prácu s pracovnými zošitmi.
 
Zmluvu o nájme výstavných priestorov nájdete tu a tu.
 
Aktivita 5: Údržba interaktívnych výstav.
 
Pretože počas interaktívneho vzdelávania prichádzajú žiaci a študenti priamo do fyzického kontaktu s interaktívnymi panelmi a exponátmi, ktoré sú takto vystavené neustálemu fyzickému namáhaniu, je nevyhnutné vykonávať aj ich patričnú údržbu, aby sa zabezpečila nielen ich plná funkčnosť počas celej výstavy, ale aj ich ďalšia využiteľnosť.

 

METODIKA REALIZÁCIE INTERAKTÍVNEHO VZDELÁVACIEHO PROJEKTU

 

Pracovné zošity:

DNI VEĽKONOČNÝCH REMESIEL

(Nakoľko ide o objemný súbor, zošit vieme poskytnúť na požiadanie)

REKORDY A KURIOZITY ZO SVETA ZVIERAT - VTÁKY

ZDENĚK MILER DEŤOM

(Nakoľko ide o objemný súbor, zošit vieme poskytnúť na požiadanie)

POĎTE SA HRAŤ S PÁNOM MALIAROM JANEM ZRZAVÝM

(Nakoľko ide o objemný súbor, zošit vieme poskytnúť na požiadanie)

ZDENĚK BURIAN

(Nakoľko ide o objemný súbor, zošit vieme poskytnúť na požiadanie)

HUDOBNÉ VŠELIČO A VECI S TÝM SPOJENÉ ALEBO UŠI A TEN ZVYŠOK