Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Zmluvy

Mandátna zmluva

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Grantum s.r.o.

Sídlo                           : Karpatská 3106/3, 010 08, Žilina

IČO                            : 0047443316

DIČ                            : 2023895995

Zastúpený                   : Mgr. Michal Gondžár

Bankové spojenie       : Československá obchodná banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu                   : 4018934205/7500

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                                                         

Článok  I

Predmet zmluvy

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: Projektový manažér

pre projekt s názvom: „ANIMA SK - Spolupráca v oblasti inovatívnych opatrení pre

zosúladenie pracovného a rodinného života na trhu práce“

kód ITMS 22410320038

( ďalej len projekt)

 

2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä:

a)      zodpovedať za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP,

b)      komunikovať s poskytovateľom FP a partnermi,

c)      zabezpečovať propagáciu projektu,

d)     vypracovať žiadostí o zmenu projektu

e)      zodpovedať za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP

f)       vypracovať žiadosti o platbu

g)      komunikovať s národnými kontrolórmi

h)      zodpovedať za monitorovanie projektu, kontrolu plnenia výstupov, monitorovanie kvality aktivít a vypracovanie monitorovacích správ

i)        spolupracovať s ostatnými členmi tímu na riadení projektu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o FP,

j)        plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície.

 

                                                           Článok II

                                   Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu           

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 01.04.2014 - 31.3.2015

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne a svedomito.

 

                                                           Článok III

                                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh.

2. Mandatár nie je povinný vykonávať uložené úlohy osobne.

 

Článok  IV

Odmena a spôsob jej vyplácania

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie príkazu  podľa tejto zmluvy vo výške                        3 000 ,-€.

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr.

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh.

                                                          

                Článok V

                                                            Sankcie

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej  odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 15 € v prípade omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto zmluvy.                                             

 

                                                           Článok VI

                                                   Skončenie zmluvy

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán

b) vypovedaním zmluvy mandantom

c) vypovedaním zmluvy mandatárom

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy

 

Článok VII

   Záverečné ustanovenia

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.

 3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží dve vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

V Žiline dňa   27.3.2014                                            V Žiline dňa 27.3.2014

 

Mandant                                                                    Mandatár

 

 

............................................                                      .............................................

Mgr. Dušan Kamenár, PhD.                                      Mgr. Michal Gondžár