Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

BETLEHEMY - povinné zverejňovanie

Mandátna zmluva

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

 

a

 

Mandatár                  : Grantum s.r.o.

Sídlo                           : Karpatská 3106/3, 010 08, Žilina

IČO                            : 0047443316

DIČ                            : 2023895995

Zastúpený                   : Mgr. Michal Gondžár

Bankové spojenie       : Československá obchodná banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu                   : 4018934205/7500

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

 

                                                      

Článok  I

Predmet zmluvy

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: Projektový manažér

pre projekt s názvom: „Betlehemy bez hraníc“

kód ITMS 22410120058

( ďalej len projekt)

 

2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä:

a)      zodpovedať za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP,

b)      komunikovať s poskytovateľom FP a partnermi,

c)      zabezpečovať propagáciu projektu,

d)     vypracovať žiadostí o zmenu projektu

e)      zodpovedať za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP

f)       vypracovať žiadosti o platbu

g)      komunikovať s národnými kontrolórmi

h)      zodpovedať za monitorovanie projektu, kontrolu plnenia výstupov, monitorovanie kvality aktivít a vypracovanie monitorovacích správ

i)        spolupracovať s ostatnými členmi tímu na riadení projektu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o FP,

j)        plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície.

 

                                                           Článok II

                                   Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu           

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 01.09.2014 - 30.5.2015

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne a svedomito.

 

 

                                                           Článok III

                                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh.

2. Mandatár nie je povinný vykonávať uložené úlohy osobne.

 

 

Článok  IV

Odmena a spôsob jej vyplácania

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie príkazu  podľa tejto zmluvy vo výške                        2 500 ,-€.

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr.

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh.

                                                          

 

Článok V

                                                            Sankcie

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej  odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 15 € v prípade omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto zmluvy.                                             

 

                                                           Článok VI

                                                   Skončenie zmluvy

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán

b) vypovedaním zmluvy mandantom

c) vypovedaním zmluvy mandatárom

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy

 

Článok VII

   Záverečné ustanovenia

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.

 3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží dve vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

V Žiline dňa   15.8.2014                                            V Žiline dňa 15.8.2014

 

Mandant                                                                    Mandatár

 

............................................                                      .............................................

Mgr. Dušan Kamenár, PhD.                                      Mgr. Michal Gondžár

 

 

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

 

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:

Familiae Locum – Rodinkovo n.o.
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
IČO: 0045738165
Bankové spojenie: 2000259281/8330 Fio banka, a.s.
zastúpená: Mgr. Peter Valášek, štatutár

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

a

Nájomca:

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
IČO: 0042216354
Bankové spojenie: 2400168928/8330 Fio banka, a.s.
zastúpená: Mgr. Dušan Kamenár, štatutár

(ďalej len ako „nájomca“).

uzatvárajú dnešného dňa podľa ustanovenia § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov s nasledovným obsahom:

Čl. I.
Predmet a účel nájmu

1.

Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory o výmere 400 m2, nachádzajúce sa v objekte Familiae Locum – Rodinkovo n.o. v Belušských Slatinách, 018 61 Beluša, súpisné číslo 92, na pozemku parc. č. 3468/2, vedený Katastrálnym úradom Púchov, na liste vlastníctva č. 8166 pre okres Púchov, obec Beluša, katastrálne územie Beluša. List vlastníctva tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.

Prenajímateľ prenajíma nebytové priestory za účelom realizácie projektu Betlehemy bez hraníc, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  OP CS SR-ČR 2007 - 2013 a v rámci ktorého sa v prenajatých priestoroch bude realizovať aktivita Slovensko – česká výstava betlehemov.

Čl. II.
Doba nájmu

1.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 01.01.2015 do 31.12.2015.

 

Čl. III.
Nájomné

1.

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy vo výške: 590 Eur (slovom päťstodeväťdesiat Eur) mesačne v období od 01.01.2015 do 30.05.2015 a 0 Eur (slovom nula Eur) mesačne v období od 31.05.2015 do 31.12.2015, čo celkom predstavuje čiastku nájomného 2950 EUR (slovom dvetisícdeväťstopäťdesiat Eur) za celý rozsah prenajatej plochy počas trvania doby nájmu v roku 2015. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

2.

Nájomné je splatné v dvoch splátkach. Nájomca vykoná úhradu za prenájom nebytových priestorov na účet prenajímateľa na základe ním vystavenej faktúry v 30-dňovej lehote splatnosti, odo dňa doručenia faktúry nájomcovi. Prvá faktúra za nájomné bude vystavená v mesiaci január 2015, druhá faktúra za nájomné bude vystavená do 30.05.2015.

3.

V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania, maximálne však 2% z dlžnej sumy.

 

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

 

Nájomca je povinný starať sa o priestory a majetok, ktorý mu bol prenajatý so starostlivosťou riadneho hospodára a odovzdať ich po ukončení doby nájmu v takom stave, v akom ho prebral. Zodpovedá za škody spôsobené na majetku v prenajatých priestoroch.

2.

Nájomca môže vec užívať len v rozsahu určenom zmluvou o prenájme.

3.

Prenajímateľ je oprávnený vstupovať za prítomnosti prenajímateľa do predmetu prenájmu, za účelom kontroly dodržania účelu nájmu, v prípade riešenia mimoriadnych udalostí (plán evakuácie osôb, majetku a pod.).

 

4.

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dodávku energií a vykurovanie, prevádzkovú údržbu výstavných priestorov a toaliet, prístupnosť prenajatých priestorov v čase minimálne od 8:00 do 17:00, strážnu službu/zamýkanie výstavných priestorov.

5.

Prenajímateľ sa zbaví zodpovednosti za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak túto nemohol včas a riadne splniť z dôvodov vyššej moci, ktorú zmluvné strany dohodli takto: požiar budovy, prerušenie dodávky elektrickej energie, vody, tepla, štrajk, alebo ďalšie skutočnosti, ktorých vznik  nemohol  predpokladať ani ovplyvniť a majú za následok nemožnosť plnenia.

6.

Nájomca je povinný zabezpečiť taký priebeh užívania nebytových priestorov, ktorý nebude rušiť.

7.

Nájomca je oboznámený, že v priestoroch predmetu prenájmu je prísny zákaz fajčenia.

8.

Predmet prenájmu odovzdá prenajímateľ nájomcovi a nájomca preberie od prenajímateľa  podľa článku II. tejto zmluvy.

9.

Odovzdanie priestorov prenajímateľovi po skončení doby prenájmu sa riadi podľa čl. IV. ods.1 tejto zmluvy.

10.

Prenajímateľ si je vedomý, že predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu SR a zaväzuje sa, že bude rešpektovať osobitné požiadavky, nároky, povinnosti, ako aj iné skutočnosti z tohto vyplývajúce.

 

Čl. V.
Skončenie nájmu

1.

Prenajímateľ a nájomca môže písomne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím času len z dôvodov uvedených v §9 ods. 2 a 3 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

3.

Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4.

Nájom je možné skončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.

 

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných a číslovaných dodatkov na základe dohody zmluvných strán.

2.

Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákonom č. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

5.

Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, tri exempláre pre nájomcu, jeden exemplár je pre prenajímateľa.

 

V Žiline, dňa 01.12.2014

 

 

Mgr. Peter Valášek                                                      Mgr. Dušan Kamenár, PhD.
     prenajímateľ                                                                                       nájomca

 

 

Prílohy:

1. List vlastníctva