Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Zmluvy

Mandátna zmluva

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                                                         

Článok  I

Predmet zmluvy

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: Finančný manažér

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“

kód ITMS 22410320033

( ďalej len projekt)

 

2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä:

a)      zodpovedať za transparentné narábanie s finančnými prostriedkami projektu,

b)      predkladať žiadosti o platbu,

c)      komunikovať s národnými kontrolórmi,

d)     spolupráca s ostatnými členmi tímu na riadení projektu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o FP,

e)      plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície.

 

                                                           Článok II

                                   Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu           

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 02.01.2013 - 31.8.2014

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne a svedomito.

 

                                                           Článok III

                                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh.

2. Mandatár nie je povinný vykonávať uložené úlohy osobne.

 

Článok  IV

Odmena a spôsob jej vyplácania

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie príkazu  podľa tejto zmluvy vo výške                        3 400 ,-€.

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr.

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh.

                                                          

Článok V

                                                            Sankcie

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej  odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 15 € v prípade omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto zmluvy.                                              

 

                                                           Článok VI

                                                   Skončenie zmluvy

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán

b) vypovedaním zmluvy mandantom

c) vypovedaním zmluvy mandatárom

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy

 

Článok VII

   Záverečné ustanovenia

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.

 3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží dve vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

Mandátna zmluva

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                                                         

Článok  I

Predmet zmluvy

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: Projektový manažér

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“

kód ITMS 22410320033

( ďalej len projekt)

 

2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä:

a)      zodpovedať za plnenie podmienok stanovených v zmluve o FP,

b)      komunikovať s poskytovateľom FP a partnermi,

c)      zabezpečovať propagáciu projektu,

d)     spolupráca s ostatnými členmi tímu na riadení projektu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o FP,

e)      plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície.

 

                                                           Článok II

                                   Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu           

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 02.01.2013 - 30.4.2014

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne a svedomito.

 

                                                           Článok III

                                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh.

2. Mandatár nie je povinný vykonávať uložené úlohy osobne.

 

Článok  IV

Odmena a spôsob jej vyplácania

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie príkazu  podľa tejto zmluvy vo výške                        3 400 ,-€.

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr.

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh.

                                                          

 

Článok V

                                                            Sankcie

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej  odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 15 € v prípade omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto zmluvy.                                              

 

                                                           Článok VI

                                                   Skončenie zmluvy

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán

b) vypovedaním zmluvy mandantom

c) vypovedaním zmluvy mandatárom

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy

 

Článok VII

   Záverečné ustanovenia

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.

 3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží dve vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

Mandátna zmluva

uzavretá podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                                                   

Článok  I

Predmet zmluvy

 

1. Mandatár sa mandantovi zaväzuje riadne a svedomito vykonávať uložené úlohy na pozícií: Manažér monitorovania

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“

kód ITMS 22410320033

( ďalej len projekt)

 

2.Úlohami podľa bodu 1 tohto článku je najmä:

a)      monitorovanie projektu,

b)      kontrolu plnenia výstupov,

c)      monitorovanie kvality aktivít,

d)     vypracovanie monitorovacích správ,

e)      spolupráca s ostatnými členmi tímu na riadení projektu pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy o FP,

f)       plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pozície.

 

                                                           Článok II

                                   Doba trvania zmluvy a spôsob jej výkonu           

 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 02.01.2013 - 31.8.2014

2. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoma stranami.

3. Mandatár je povinný vykonať príkaz podľa Článku I tejto zmluvy riadne , zodpovedne a svedomito.

 

                                                           Článok III

                                   Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Mandant je povinný umožniť mandatárovi vykonávanie jeho úloh a to najmä tým, že mu vždy a s dostatočným predstihom zabezpečí podklady pre výkon jeho činnosti, ktoré sú nevyhnutné na plnenie úloh.

2. Mandatár nie je povinný vykonávať uložené úlohy osobne.

 

Článok  IV

Odmena a spôsob jej vyplácania

 

1.Mandatárovi patrí riadna odmena za vykonanie príkazu podľa tejto zmluvy vo výške                        2040,-€.

2. Odmena sa vypláca na základe predložených faktúr.

3. Splatnosť odmeny je určená podmienkami splatnosti na faktúre.

4. Odmena zahŕňa všetky výdavky mandatára spojené s plnením úloh.

                                                          

Článok V

                                                            Sankcie

 

1. Mandatár sa zaväzuje mandantovi na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z riadnej  odmeny určenej podľa Článku IV bodu 1 tejto zmluvy a to samostatne za každú porušenú povinnosť podľa tejto zmluvy.

2. Mandatár je oprávnený požadovať od mandanta zmluvnú pokutu vo výške 15 € v prípade omeškania sa mandanta so zaplatením odmeny podľa Článku IV tejto zmluvy. To neplatí ak omeškanie mandanta bolo spôsobené porušením povinností mandatára podľa Článku III tejto zmluvy.                                             

 

                                                           Článok VI

                                                   Skončenie zmluvy

 

1. Zmluvný vzťah je možné skončiť:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán

b) vypovedaním zmluvy mandantom

c) vypovedaním zmluvy mandatárom

d) vykonaním činnosti podľa tejto zmluvy

 

 

Článok VII

   Záverečné ustanovenia

 

1.Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 566 až 576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.

 3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom mandant obdrží dve vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

 

Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov 

 

uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

 

Čl. I.

Zmluvné strany

 

 

Požičiavateľ:    

Irdet, s.r.o.

Zastúpená:

Ing. Peter Kuba

IČO:    

44234694

DIČ:    

2022631193

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

Č. účtu:           

4007550724/7500

Osoba oprávnená konať

vo veciach realizácie zmluvy

Ing. Peter Kuba

 

 (ďalej len „Požičiavateľ“)

a

 

Vypožičiavateľ:

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Zastúpená:

Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

IČO:    

0042216354

DIČ:    

2023336183

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s.

Č. účtu:           

2400168928/8330

Osoba oprávnená konať

vo veciach realizácie zmluvy

Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

           

(ďalej len „Vypožičiavateľ)

 

Čl. II.

Predmet  a účel výpožičky

 

1.     Požičiavateľ je vlastníkom /sprostredkovateľom prenájmu majetku na ulici Vysokoškolákov, Žilina. Požičiavateľ vypožičiava nebytové priestory za účelom realizácie projektu Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  OP CS SR-ČR 2007 - 2013 a v rámci ktorého sa v vypožičaných priestoroch budú realizovať interaktívne výstavy.

 

Čl. III.

Doba výpožičky

 

1.         Predmet výpožičky požičiavateľ vypožičiava vypožičiavateľovi v súlade na dobu určitú dňa: 23.9.-20.12.2013

 

Výstavný priestor a pánske a dámske toalety

 

Čl. IV.

Cena za poskytnuté služby

 

1.     Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení  na  zmluvne dohodnutej sume 11 600,00 Eur s DPH (slovom jedenásťtisícšesťsto eur /00 centov).

2.     Vypožičiavateľ vykoná úhradu za vypožičanie nebytových priestorov na účet požičiavateľa na základe ním vystavenej faktúry v 30-dňovej lehote splatnosti, odo dňa doručenia faktúry vypožičiavateľovi.

3.     V prípade včasného neuhradenia faktúry zo strany vypožičiavateľa, môže požičiavateľ vymáhať úrok  z omeškania vo výške 0,01% za každý deň omeškania, maximálne však 2% z dlžnej sumy.

 

                                                                                                             Čl. V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1.     Vypožičiavateľ je povinný starať sa o priestory a majetok, ktorý mu bol zapožičaný so starostlivosťou riadneho hospodára a odovzdať ich po ukončení doby výpožičky v takom stave, v akom ho prebral. Zodpovedá za škody spôsobené na majetku vo vypožičaných priestoroch.

2.     Vypožičiavateľ môže vec užívať len v rozsahu určenom zmluvou o výpožičke.

3.     Požičiavateľ je oprávnený vstupovať za prítomnosti vypožičiavateľa do predmetu výpožičky podľa  čl. III. tejto zmluvy, za účelom kontroly dodržania účelu nájmu, v prípade riešenia mimoriadnych udalostí (plán evakuácie osôb, majetku a pod.).

4.     Požičiavateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dodávku energií a vykurovanie, prevádzkovú údržbu výstavných priestorov a toaliet, prístupnosť požičaných priestorov v čase minimálne od 8:00 do 17:00, strážnu službu/uzamýkanie výstavných priestorov.

5.     Požičiavateľ sa zbaví zodpovednosti za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak túto nemohol včas a riadne splniť z dôvodov  vyššej moci, ktorú zmluvné strany dohodli takto: požiar budovy, prerušenie dodávky elektrickej energie, vody, tepla, štrajk, alebo ďalšie skutočnosti, ktorých vznik  nemohol  predpokladať ani ovplyvniť a majú za následok nemožnosť plnenia.

6.     Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť taký priebeh užívania nebytových priestorov, ktorý nebude rušiť.

7.     Vypožičiavateľ je oboznámený, že v priestoroch predmetu výpožičky je prísny zákaz fajčenia.

8.     Predmet výpožičky odovzdá požičiavateľ vypožičiavateľovi a vypožičiavateľ preberie od požičiavateľa  podľa článku III. tejto zmluvy.

9.     Odovzdanie priestorov požičiavateľovi po skončení doby výpožičky sa riadi podľa čl. V. ods.1 tejto zmluvy.

10.  Požičiavateľ si je vedomý, že predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu SR a zaväzuje sa, že bude rešpektovať osobitné požiadavky, nároky, povinnosti, ako aj iné skutočnosti z tohto vyplývajúce.

                                                                                                              Čl. VI.

Záverečné ustanovenia

1.     Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, rozumejú jej a na znak súhlasu ju podpisujú.

2.     Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné urobiť písomnou formou (číslovanými dodatkami), podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

3.     Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

4.     Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, tri exempláre pre požičiavateľa, jeden exemplár je pre vypožičiavateľa.

 

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

(Finančný manažér)

uzatvorenej podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                                                         

Článok  I

Úvodné ustanovenie

 

1. Zmluvné strany uzavreli Mandátnu zmluvu pre výkon pozície Finančný manažér

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“ kód ITMS 22410320033 ( ďalej len projekt) v období 02.01.2013 - 31.8.2014.

 

2. Nakoľko  sa  obidve zmluvné strany na základe žiadosti mandatára dohodli na zmene  úvodnej časti Mandátnej zmluvy (právnej subjektivite mandatára), uzatvárajú tento Dodatok č. 1  k Zmluve  ( ďalej len „Dodatok“ ) .

 

Článok II

Predmet Dodatku

 

1.Úvodná časť Mandátnej zmluvy sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Grantum s.r.o.

Sídlo                           : Karpatská 3106/3, 010 08, Žilina

IČO                            : 0047443316

DIČ                            : 2023895995

Zastúpený                   : Mgr. Michal Gondžár

Bankové spojenie       : Československá obchodná banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu                   : 4018934205/7500

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

 

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú bez zmien.

 

Článok III

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  V prípade, ak nebude podpísaný účastníkmi zmluvy v rovnaký deň, stáva sa platným a účinným zo strany jej podpísania druhým účastníkom.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom Dodatku sú uzrozumení a na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.

 

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

(Projektový manažér)

uzatvorenej podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

                  

Článok  I

Úvodné ustanovenie

 

1. Zmluvné strany uzavreli Mandátnu zmluvu pre výkon pozície Projektový manažér

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“ kód ITMS 22410320033 ( ďalej len projekt) v období 02.01.2013 - 30.4.2014.

 

2. Nakoľko  sa  obidve zmluvné strany na základe žiadosti mandatára dohodli na zmene  úvodnej časti Mandátnej zmluvy (právnej subjektivite mandatára), uzatvárajú tento Dodatok č. 1  k Zmluve  ( ďalej len „Dodatok“ ) .

 

Článok II

Predmet Dodatku

 

1.Úvodná časť Mandátnej zmluvy sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Grantum s.r.o.

Sídlo                           : Karpatská 3106/3, 010 08, Žilina

IČO                            : 0047443316

DIČ                            : 2023895995

Zastúpený                   : Mgr. Michal Gondžár

Bankové spojenie       : Československá obchodná banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu                   : 4018934205/7500

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

 

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú bez zmien.

 

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  V prípade, ak nebude podpísaný účastníkmi zmluvy v rovnaký deň, stáva sa platným a účinným zo strany jej podpísania druhým účastníkom.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom Dodatku sú uzrozumení a na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.

 

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

(Manažér monitorovania)

uzatvorenej podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších právnych predpisov

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Mgr. Michal Gondžár - Grantum

Sídlo                           : Daxnerova 35, 010 01, Žilina

IČO                            : 45533873

DIČ                            : 1047082410

Bankové spojenie       : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Číslo účtu                   : 5415413002/5600

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

 

                                                     

Článok  I

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli Mandátnu zmluvu pre výkon pozície Manažér monitorovania

pre projekt s názvom: „Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania“ kód ITMS 22410320033 ( ďalej len projekt) v období 02.01.2013 - 31.8.2014.

 

2. Nakoľko  sa  obidve zmluvné strany na základe žiadosti mandatára dohodli na zmene  úvodnej časti Mandátnej zmluvy (právnej subjektivite mandatára), uzatvárajú tento Dodatok č. 1  k Zmluve  ( ďalej len „Dodatok“ ) .

 

Článok II

Predmet Dodatku

1.Úvodná časť Mandátnej zmluvy sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

 

Mandant                    :  Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Sídlo                           :  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

IČO                            :  0042216354

DIČ                            :  2023336183

Zastúpený                   :  Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Bankové spojenie       :  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu                   : 2400168928/8330

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných

veciach                       : Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefonický kontakt   :  0911 911 780

E-mail                         :  kamopat@hotmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandant)

a

Mandatár                  : Grantum s.r.o.

Sídlo                           : Karpatská 3106/3, 010 08, Žilina

IČO                            : 0047443316

DIČ                            : 2023895995

Zastúpený                   : Mgr. Michal Gondžár

Bankové spojenie       : Československá obchodná banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu                   : 4018934205/7500

Telefonický kontakt   : 0917 752 012

E-mail                         : michal.gondzar@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy len mandatár)

 

2. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú bez zmien.

 

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  V prípade, ak nebude podpísaný účastníkmi zmluvy v rovnaký deň, stáva sa platným a účinným zo strany jej podpísania druhým účastníkom.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako vyhlasujú, že s obsahom Dodatku sú uzrozumení a na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.