Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

CIELE

Hlavným poslaním Asociácie je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov, sprostredkovaním odborného poradenstva v oblasti manželských vzťahov a výchovy, napomáhaním komunikácie medzi rodinami a lokálnymi rodinnými združeniami ako aj spoločenstvami navzájom a smerom k iným spoločenským subjektom a predchádzať tak socio-patologickým javom stále viac dopadajúcim na jednotlivcov i celú spoločnosť v dôsledku rozpadu rodín a nedostatočnej výchovy detí.