Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Členstvo

 

 

Stanovy občianskeho združenia

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združení občanov )

 

...

Článok 3.

Členstvo v združení

 

3.1   Členom Asociácie môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí s jej poslaním, stanovami a predmetom činnosti.

3.2   Členom Asociácie môžu byť aj právnické osoby, ak súhlasia s jej poslaním, stanovami a predmetom činnosti.

3.3   Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou po zaplatení členského príspevku v stanovenej výške.

3.4   Členstvo v Asociácii je riadne alebo čestné.

3.5  Riadnym členom sa môže stať stane osoba staršia ako 18 rokov,  neplnoleté osoby od 15 do 18 rokov veku sa môžu sa stať členmi Asociácie na základe písomného súhlasu ich  zákonných zástupcov a ich členstvo rovnako schvaľuje správna rada združenia. Osoby do veku 15 rokov sa zúčastňujú činnosti Asociácie výlučne so svojimi rodičmi, ktorí sú jej členmi.

3.6  Čestným členom Asociácie sa môže stať osoba, ktorú za čestného člena zvolí členské zhromaždenie.

3.7  Členstvo v Asociácii zaniká:

-    vystúpením v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z Asociácie správnej rade;

-    vylúčením z Asociácie pre poškodenie jej záujmov, porušenie ustanovení stanov alebo vnútorných predpisov alebo pre iné nečestné konanie alebo úmyselný  trestný čin. O vylúčení rozhoduje členská schôdza a rozhodnutie o vylúčení ako aj jeho dôvody sa oznamujú vylúčenému členovi výlučne písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia členského zhromaždenia vylúčenému členovi,

-    úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby;

-    zánikom Asociácie.

 

Článok 4.

 Práva a povinnosti členov

 

4.1   Člen má právo najmä:

-       podieľať sa na činnosti Asociácie;

-       voliť a byť volený do orgánov Asociácie;

-       byť dohodnutou formou informovaný o rozhodnutiach orgánov Asociácie;

-       zúčastňovať sa na členských zhromaždenia a hlasovať na nich;

-       po splnení stanovených podmienok sa zúčastňovať podujatí  organizovaných Asociáciou

 

4.2    Člen má povinnosti najmä:

-       dodržiavať stanovy Asociácie;

-       podporovať zámery a rozvoj Asociácie, chrániť jej dobré meno a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy a ciele Asociácie;

-       zodpovedne vykonávať prípadné zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi Asociácie.

...